Author Archives: Marilyn Jeffery

Gwaith Fforth B5105, rhwng Clawddnewydd ac Efenechtyd

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO

Cyngor Sir Ddinbych

B5105 rhwng Clawddnewydd ac Efenechtyd

Rhybudd o Orchymyn Terfyn Cyflymder o 10 mya a Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 – Adran 14

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, heb fod yn gynharach na 7 niwrnod o 19 Ionawr 2022 a fydd yn:-

1)         Rhoi terfyn cyflymder dros dro o 10mya ar hyd y rhannau o’r B5105, a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.

Bydd y terfyn 10 mya mewn grym pan fo gwaith hebrwng yn mynd rhagddo ar unrhyw ddiwrnod.

2)         Gwahardd pob cerbyd rhag goddiweddyd ar y rhan honno o’r ffordd.

Y rheswm dros y cyfyngiad yw er mwyn diogelu gweithlu Uned Waith Cyngor Sir Ddinbych wrth iddynt osod wyneb newydd ar y ffordd. Ni fydd mynediad yn cael ei gynnal i gerddwyr drwy’r rhan o’r ffordd fydd ar gau.

Mae’r Gorchymyn yn cychwyn ar 6 Chwefror 2022 am ddeunaw mis, neu hyd at y dyddiad y cwblheir y gwaith ynghynt. Disgwylir i’r gwaith bara tan tua 30 Ebrill 2022.

Atodlen

Y rhannau o’r B5105 rhwng Clawddnewydd ac Efenechtyd yn Sir Ddinbych

1) Y rhan honno o’r B5105 Pool Park i Fryn Moel, Rhuthun, sy’n ymestyn tua’r de o bwynt

370m i’r de o’r gyffordd gyda’r ffordd a gaiff ei hadnabod fel Ffordd Plas Efenechtyd i’r B5105 am bellter o tua 1.8 km.

2) Y rhan honno o’r B5105 Bryn Moel i Fryn Coch, Clocaenog, sy’n ymestyn tua’r de o’r

B5105 Pool Park i Fryn Moel am bellter o tua 340 m.

Gweld Map

Dyletswydd Gofal Gwastraff yng Nghymru

Mae dros 70% o achosion o dipio anghyfreithlon yn cynnwys gwastraff o’r cartref, ac mae ymchwil yn dangos bod dros 40% o drigolion Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy’n tipio’n anghyfreithlon gan eu rhoi mewn perygl o gyflawni troseddau dyletswydd gofal.

Nid yn unig y gallai hyn arwain at ddirwy gwerth £300 neu erlyniad, ond mae’n rhoi tirwedd Cymru mewn mwy o berygl o gael ei heffeithio gan wastraff o’r cartref sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon.
Yr wythnos ddiwethaf, lansiwyd fideo newydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb Dyletswydd Gofal Gwastraff Deiliaid Tai yng Nghymru, a byddem yn ddiolchgar pe gallech ei rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r cyfan yn rhan o’n hymgyrch Tipio’n Anghyfreithlon — Eich Dyletswydd i Ofalu, sy’n annog trigolion Cymru i ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig bob amser wrth drefnu i sbwriel dros ben gael ei symud o’u cartref neu eu busnes.

Mae’r fideo diddorol yn atgoffa trigolion i:

  • Gwirio bod y person rydych chi’n ei ddefnyddio i dynnu’r sbwriel dros ben o’ch cartref neu fusnes yn gludwr gwastraff cofrestredig
  • Gofyn i ble mae’r gwastraff yn mynd
  • Gwneud nodyn o rif cofrestru’r cerbyd
  • Gofyn am dderbynneb taliad swyddogol ar gyfer eich cofnodion

Gallwch lawrlwytho’r fideo yn Gymraeg a Saesneg, yma.

Rydyn ni hefyd yn annog trigolion i lofnodi addewid ein hymgyrch ‘Eich Dyletswydd i Ofalu’, sef addewid i Gymru y byddan nhw’n dilyn eu Dyletswydd Gofal Gwastraff bob amser.

Gellir gweld tudalen we ein hymgyrch yma.

Twyll Loteri – Ffioedd Ymlaen

Mae Action Fraud wedi nodi cynnydd dramatig mewn Twyll Loteri – Ffioedd Ymlaen Llaw dros y misoedd diwethaf. Mae dioddefwyr wedi colli dros £925,000 dros y 6mis diwethaf.

Mae’r dioddefwyr wedi adrodd eu bod wedi colli ychydig dros £1,500 ar gyfartaledd gyda 70% o ddioddefwyr dros 50oed.

Mae twyll loteri yn digwydd pan fydd troseddwyr yn defnyddio negeseuon a galwadau ffug i argyhoeddi person ei bod wedi ennill loteri neu raffl. Yna honnir fod angen talu “ffi” ymlaen llaw er mwyn derbyn yr enillion.

ARHOSWCH: Dylai cynigion o symiau mawr o arian mewn cyfnewid am daliad bach ymlaen llaw godi amheuon pob amser. Gallai cymryd eiliad i stopio a meddwl cyn gwahanu gyda’ch arian neu eich gwybodaeth bersonol eich cadw’n ddiogel.

HERIWCH: A allai fod yn ffug? Wedi’r cyfan, ni allwch ennill gwobr mewn cystadleuaeth na wnaethoch gystadlu ynddi yn y lle cyntaf. Cofiwch, mae’n iawn gwrthod neu anwybyddu unrhyw geisiadau. Dim ond troseddwyr fydd yn ceisio eich rhuthro neu eich rhoi o dan bwysau.

DIOGELWCH: Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi disgyn am sgam ac riportiwch i Action Fraud.

Pwllglas village hall

Questionnaire Pwllglas

Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer datblygu Neuadd Bentref Pwllglas a Siop Gymunedol Pwllglas ymhellach. Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn awyddus i gynnal ymgynghoriad i nodi ‘dymuniadau ac anghenion’ y gymuned ac eraill sy’n defnyddio’r cyfleusterau. Bydd yr ymgynghoriad hwn wedyn yn bwydo i mewn i astudiaeth fanylach, gan ystyried y ffordd orau o ddefnyddio’r lle i’w lawn botensial a pharhau i ddiwallu anghenion pob aelod o’r gymuned.

Felly, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg hwn, neu gwblhau fersiwn papur sy’n cael ei ddosbarthu i aelwydydd a hefyd ar gael yn y Siop Gymunedol.

Bydd cyfranogwyr sy’n dymuno, hefyd yn cael eu cynnwys mewn raffl ar gyfer Hamper Nadolig o Siop Pwllglas.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg yw 11 Rhagfyr 2021.

Diolch.

Pwyllgor Neuadd Bentref Pwllglas a Phwyllgor Siop Pwllglas

https://www.surveymonkey.co.uk/r/JVSSLTVPwllglasCymraeg

Rhybudd Sgam!! Heddlu Gogledd Cymru

Rydym yn ymwybodol o sgam diweddar a geisiodd dwyllo’r cyhoedd i dalu dirwyon ffug. Roedd y sgamwyr yn esgus bod yn Heddlu ac yn honni eu bod yn erlyn unigolion am fethu â gwisgo masgiau mewn mannau cyhoeddus. Er mwyn osgoi erlyniad roeddent yn honni y dylid talu £100 ar unwaith ar eu gwefan.

Byddwch yn ofalus gydag unrhyw geisiadau annisgwyl am daliadau. Cymerwch gamau i wirio dilysrwydd unrhyw gais cyn gweithredu neu glicio ar unrhyw ddolenni.

Pwllglas / Graig-fechan Llwybrau i Lesiant

Nod y Prosiect Llwybrau i Lesiant yw helpu cymunedau i wella eu seilwaith gwyrdd a chreu rhai llwybrau ag arwyddbyst newydd.

Mae Heather Martin yn gweithio gyda Ramblers Cymru ar y prosiect hwn a bydd digwyddiad ymgynghori yn digwydd  ar ddydd Gwener 8 Hydref 09:00 – 13:00 yn siop Pwllglas.

Ebost: heather.martin@ramblers.org.uk

Darllen mwy