Category Archives: newyddion

Dyletswydd Gofal Gwastraff yng Nghymru

Mae dros 70% o achosion o dipio anghyfreithlon yn cynnwys gwastraff o’r cartref, ac mae ymchwil yn dangos bod dros 40% o drigolion Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy’n tipio’n anghyfreithlon gan eu rhoi mewn perygl o gyflawni troseddau dyletswydd gofal.

Nid yn unig y gallai hyn arwain at ddirwy gwerth £300 neu erlyniad, ond mae’n rhoi tirwedd Cymru mewn mwy o berygl o gael ei heffeithio gan wastraff o’r cartref sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon.
Yr wythnos ddiwethaf, lansiwyd fideo newydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldeb Dyletswydd Gofal Gwastraff Deiliaid Tai yng Nghymru, a byddem yn ddiolchgar pe gallech ei rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r cyfan yn rhan o’n hymgyrch Tipio’n Anghyfreithlon — Eich Dyletswydd i Ofalu, sy’n annog trigolion Cymru i ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig bob amser wrth drefnu i sbwriel dros ben gael ei symud o’u cartref neu eu busnes.

Mae’r fideo diddorol yn atgoffa trigolion i:

  • Gwirio bod y person rydych chi’n ei ddefnyddio i dynnu’r sbwriel dros ben o’ch cartref neu fusnes yn gludwr gwastraff cofrestredig
  • Gofyn i ble mae’r gwastraff yn mynd
  • Gwneud nodyn o rif cofrestru’r cerbyd
  • Gofyn am dderbynneb taliad swyddogol ar gyfer eich cofnodion

Gallwch lawrlwytho’r fideo yn Gymraeg a Saesneg, yma.

Rydyn ni hefyd yn annog trigolion i lofnodi addewid ein hymgyrch ‘Eich Dyletswydd i Ofalu’, sef addewid i Gymru y byddan nhw’n dilyn eu Dyletswydd Gofal Gwastraff bob amser.

Gellir gweld tudalen we ein hymgyrch yma.

Pwllglas village hall

Questionnaire Pwllglas

Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar opsiynau ar gyfer datblygu Neuadd Bentref Pwllglas a Siop Gymunedol Pwllglas ymhellach. Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn awyddus i gynnal ymgynghoriad i nodi ‘dymuniadau ac anghenion’ y gymuned ac eraill sy’n defnyddio’r cyfleusterau. Bydd yr ymgynghoriad hwn wedyn yn bwydo i mewn i astudiaeth fanylach, gan ystyried y ffordd orau o ddefnyddio’r lle i’w lawn botensial a pharhau i ddiwallu anghenion pob aelod o’r gymuned.

Felly, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech gymryd yr amser i gwblhau’r arolwg hwn, neu gwblhau fersiwn papur sy’n cael ei ddosbarthu i aelwydydd a hefyd ar gael yn y Siop Gymunedol.

Bydd cyfranogwyr sy’n dymuno, hefyd yn cael eu cynnwys mewn raffl ar gyfer Hamper Nadolig o Siop Pwllglas.

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r arolwg yw 11 Rhagfyr 2021.

Diolch.

Pwyllgor Neuadd Bentref Pwllglas a Phwyllgor Siop Pwllglas

https://www.surveymonkey.co.uk/r/JVSSLTVPwllglasCymraeg

Rhybudd Sgam!! Heddlu Gogledd Cymru

Rydym yn ymwybodol o sgam diweddar a geisiodd dwyllo’r cyhoedd i dalu dirwyon ffug. Roedd y sgamwyr yn esgus bod yn Heddlu ac yn honni eu bod yn erlyn unigolion am fethu â gwisgo masgiau mewn mannau cyhoeddus. Er mwyn osgoi erlyniad roeddent yn honni y dylid talu £100 ar unwaith ar eu gwefan.

Byddwch yn ofalus gydag unrhyw geisiadau annisgwyl am daliadau. Cymerwch gamau i wirio dilysrwydd unrhyw gais cyn gweithredu neu glicio ar unrhyw ddolenni.

Pwllglas / Graig-fechan Llwybrau i Lesiant

Nod y Prosiect Llwybrau i Lesiant yw helpu cymunedau i wella eu seilwaith gwyrdd a chreu rhai llwybrau ag arwyddbyst newydd.

Mae Heather Martin yn gweithio gyda Ramblers Cymru ar y prosiect hwn a bydd digwyddiad ymgynghori yn digwydd  ar ddydd Gwener 8 Hydref 09:00 – 13:00 yn siop Pwllglas.

Ebost: heather.martin@ramblers.org.uk

Darllen mwy

Gwahodd preswylwyr i helpu i ddechrau llunio blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y dyfodol

Gwahodd preswylwyr i helpu i ddechrau llunio blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer y dyfodol
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn dechrau datblygu Cynllun Corfforaethol newydd ac fe hoffai i breswylwyr gymryd rhan a dweud eu dweud.

Mae’n rhaid i’r Cyngor lunio Cynllun Corfforaethol newydd bob pum mlynedd. Mae’r cynllun hwn yn rhoi ffocws i’r Cyngor ac yn helpu gwasanaethau i gydweithio, cynllunio a chyflawni amcanion penodol a fydd yn helpu i wneud Sir Ddinbych yn lle gwell i bawb i fyw, gweithio ac ymweld.
Fe ddechreuodd y Cynllun Corfforaethol presennol yn 2017 yn dilyn ymarfer ymgynghori o’r enw Sgwrs y Sir a bydd yn dod i ben yn 2022.

O’r ymgynghoriad nododd preswylwyr a’r Cyngor amcanion ar gyfer Tai, Pobl Ifanc, Cysylltu Cymunedau, Cymunedau Gwydn a’r Amgylchedd.

Mae’r Cyngor nawr yn awyddus i barhau gyda Sgwrs y Sir a gofyn i breswylwyr beth ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd y Cyng. Julian Thompson Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol: “Mae’n hynod o bwysig fod preswylwyr yn cymryd y cyfle hwn i ddweud eu dweud ar lunio’r Cynllun Corfforaethol a’n blaenoriaethau yn ystod y pum mlynedd nesaf.
“Fe gawsom adborth gwych ar gyfer ein Cynllun Corfforaethol diwethaf ac rydym eisiau parhau gyda’r llwyddiant hwnnw i ddarganfod beth sydd bwysicaf i chi a’n helpu ni i sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y meysydd cywir.
“Dyma gyfle gwych i gael eich clywed, ymgysylltu gyda ni a’n helpu ni i barhau i wneud Sir Ddinbych yn lle gwell i fyw, gweithio ac ymweld.”

I helpu gyda hyn mae’r Cyngor yn lansio arolwg ac yn cynnal grwpiau ffocws ar-lein.
Fe fydd arolwg Parhau â Sgwrs y Sir yn fyw ar-lein o Fai 24 hyd at Orffennaf 31 2021, gyda chopïau papur yn cael eu dosbarthu i ddefnyddwyr y gwasanaeth llyfrgell cartref neu ar gael i’w casglu o lyfrgelloedd a’u dychwelyd yno o Fehefin 1 hyd at Orffennaf 31 2021.
Fe fydd y grwpiau ffocws ar-lein yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams ym mis Mehefin a Gorffennaf.
I gymryd rhan ac i ddweud eich dweud, ewch i’r dudalen hon countyconversation.denbighshire.gov.uk/projectcy/596 i gwblhau’r arolwg ar-lein a/neu gofrestru ar gyfer y grwpiau ffocws ar-lein.

Active Travel Denbighshire map

Dweud eich dweud ynghylch teithio llesol yn nhrefi Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio gyda Sustrans Cymru fel rhan o ymgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio Llesol Llywodraeth Cymru (ATNM). 

Yn ystod y cam cyntaf hwn, mae’r Cyngor yn chwilio am adborth ynghylch yn lle y byddai trigolion yn hoffi gweld gwelliannau i isadeiledd cerdded a beicio ym Modelwyddan, Corwen, Dinbych, Dyserth, Llangollen, Gallt Melyd, Prestatyn, Rhuddlan, y Rhyl, Rhuthun a Llanelwy.

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar yr 11 tref yn Sir Ddinbych sydd wedi’u dewis gan Lywodraeth Cymru fel ardaloedd penodedig y sir.

Mae’r ATNM yn gynllun o lwybrau y bydd y Cyngor yn ei ddefnyddio i lywio yn lle y dylid gwneud gwelliannau i isadeiledd cerdded a beicio yn y sir, a bydd yn helpu i wneud siwrneiau ar droed neu ar gefn beic ar draws Sir Ddinbych yn haws ac yn fwy diogel i bawb, yn enwedig pobl nad ydynt yn cerdded neu’n beicio’n aml ar hyn o bryd, a phobl sy’n defnyddio cymhorthion symudedd.

Dywedodd y Cyng. Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cyngor ar Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd: “Mae teithio llesol yn lleihau carbon ac yn gwella ansawdd aer ynghyd â gwella iechyd a lles, felly mae hwn yn gyfle gwych i drigolion Sir Ddinbych ddweud wrthym beth yr hoffent ei weld ar ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol yn y dyfodol.

“Er mwyn llunio rhwydwaith sy’n gweithio i bawb, hoffem glywed barn cymaint o bobl â phosibl, yn enwedig pobl nad ydynt yn cerdded neu’n beicio ar hyn o bryd gan y bydd yn ein helpu i sicrhau y bydd y llwybrau cerdded a beicio a adeiledir yn gweithio i’r gymuned gyfan.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i gynnig adborth, ewch i’r dudalen Teithio Llesol.