Cofnodion ac Âgendau

Mae’r Cyngor hwn yn cynnwys Pwllglas, Efenechtyd a rhan wledig Llanfwrog. Mae 497 o bobl wedi cofrestru i bleidleisio yn ardal y Cyngor Cymuned.

Mae Cynghorau Cymuned yn ffurfio’r rhan honno o Lywodraeth Leol sydd agosaf at y bobl. Maent yn gyfrifol am y rhan fwyaf o faterion lleol. Fe’u hariannir drwy’r Dreth Gyngor ac fe etholir saith Cynghorwr Cymuned am gyfnod o bedair blynedd, ac wedi hynny maent yn cael sefyll ail etholiad. Llogir clerc rhan amser gan y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref, Pwllglas, am 7.30 ar nos Fercher gyntaf bob yn ail fis (h.y. Ion, Maw, Mai, Gor, Medi, Tach).

Mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd; fodd bynnag, mae’n rhaid gofyn am ganiatad i siarad gan y Cadeirydd cyn y cyfarfod. Gyda chaniatad ymlaen llaw, caiff siaradwyr gwadd annerch y Cyngor am ddeng munud. Cysylltwch â’r Clerc i drefnu hyn, os gwelwch yn dda.

Mae’r Cynghorydd Sir lleol, Mr Eryl Williams, yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor fel rheol, a hefyd cynrychiolydd o Heddlu Gogledd Cymru pan fo un ar gael.

Cofnodion ac Âgendau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014