Cynghorwyr Cymuned

Mae’r Cyngor hwn yn cynnwys Pwllglas, Efenechtyd a rhan wledig Llanfwrog. Mae 497 o bobl wedi cofrestru i bleidleisio yn ardal y Cyngor Cymuned.
Mae Cynghorau Cymuned yn ffurfio’r rhan honno o Lywodraeth Leol sydd agosaf at y bobl. Maent yn gyfrifol am y rhan fwyaf o faterion lleol. Fe’u hariannir drwy’r Dreth Gyngor ac fe etholir saith Cynghorwr Cymuned am gyfnod o bedair blynedd, ac wedi hynny maent yn cael sefyll ail etholiad. Llogir clerc rhan amser gan y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref, Pwllglas, am 7.30 ar nos Fercher gyntaf bob yn ail fis (h.y. Ion, Maw, Mai, Gor, Medi, Tach). Mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd; fodd bynnag, mae’n rhaid gofyn am ganiatad i siarad gan y Cadeirydd cyn y cyfarfod.  Gyda chaniatad ymlaen llaw, caiff siaradwyr gwadd annerch y Cyngor am ddeng munud.  Cysylltwch â’r Clerc i drefnu hyn, os gwelwch yn dda. Mae’r Cynghorydd Sir lleol, Mr Eryl Williams, yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor fel rheol, a hefyd cynrychiolydd o Heddlu Gogledd Cymru pan fo un ar gael.

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud

Mae’r Cyngor yn anelu at wella cyfleusterau a gwasanaethau i bobl leol tra’n gweithio’n glos gyda Chyngor Sir Ddinbych.  Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymgynghori gyda’r Cyngor Cymuned am bob cais cynllunio o fewn ardal Cyngor Efenechtyd.  Mae’r Cyngor hefyd yn cael ei ymgynghori ynghylch Cynllun Datblygu lleol y Cyngor Cymuned, Ffyrdd, a gorchmynion Hawliau Tramwy.
Bob blwyddyn, mae’r Cyngor yn cyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ei awgrymiadau ynghylch ffyrdd sydd angen eu trwsio – h.y. ail-wynebu neu ddarpariaeth am ddraenau, ayb.  Caiff yr awgrymiadau hyn wedyn eu hystyried ar gyfer cael eu cynnwys yn rhaglen ariannu gwaith ffyrdd sir Ddinbych.
Hysbysir y Cyngor Sir o unrhyw faterion sy’n codi yn ystod y flwyddyn parthed ffyrdd, llwybrau, ayb.
Mae’r Cyngor yn rhoi cymorth ariannol i wahanol sefydliadau lleol, ac mae’n gyfrifol am gynnal a chadw’r Cae Chwarae ym Mhwllglas.
Dylid ysgrifennu ceisiadau gan fudiadau ac elusennau am gymorth ariannol at y Clerc.
Sefydliadau eraill sy’n ymgynghori â’r Cyngor yw’r Llywodraeth Gymreig, Bwrdd Iechyd Lleol, Comisiwn Ffiniau a Heddlu Gogledd Cymru. Mae cynrychiolwyr y Cyngor yn mynychu cyfarfodydd cysylltu gyda chynrychiolwyr y Cyngor Sir, a chyfarfodydd clwstwr gyda Chynghorau Cymuned eraill ac aelodau’r Cyngor Sir a swyddogion i drafod materion sydd o ddiddordeb i bawb.