(English) BAME Helpline

Rydym yma i’ch helpu chi

Gall cynghorwyr ein lein gymorth:
Eich mynegbostio at sefydliadau a gwasanaethau perthnasol yn eich ardal
Darparu cyngor arbenigol ynghylch cyflogaeth
Eich mynegbostio a’ch cyfeirio at sefydliadau arbenigol
Darparu gwybodaeth mewn sawl iaith gymunedol
Darparu gwybodaeth am:

Iechyd

Gwaith

Eich hawl i fudd-daliadau

Addysg

Cartrefi

Diogelwch Personol

Rhif fôn: 0300 2225720
SMS: 07537 432416

Thipio anghyfreithlon

Fel rhan o’r ymdrech i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon, mae Taclo Tipio Cymru wedi ail-lansio ein hymgyrch It’s Your Duty to Care | Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu. Lluniwyd yr ymgyrch mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, ac mae’n annog deiliaid tai yng Nghymru i wirio bod trwydded cludo gwastraff yn bodoli ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru cyn cyflogi unrhyw berson neu gwmni i gael gwared ar sbwriel gormodol o’u heiddo.

Mae dros 70% o wastraff sy’n cael ei dipio’n anghyfreithlon yng Nghymru yn cynnwys eitemau a sbwriel diangen o’r cartref; yn fwyaf aml, mae hyn yn ganlyniad i roi gwastraff cartref gormodol yn nwylo tipwyr anghyfreithlon.

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol, sy’n fygythiad uniongyrchol i’r amgylchedd, anifeiliaid, cymunedau lleol, a’n tirweddau hardd yng Nghymru. Felly, rydym yn awyddus i barhau i weithio ochr yn ochr â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid, fel chithau, i helpu i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon yng Nghymru ac i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o droseddau gwastraff cyffredin.

Os na fydd deiliaid tai yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol hyn a bod eu gwastraff yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, bellach gellir rhoi dirwy o £300 iddynt ac maent mewn perygl o gael eu herlyn am beidio â dilyn eu Dyletswydd Gofal Gwastraff Cartref.

At hynny, mae ailgyflwyno’r ymgyrch yn mynd law yn llaw â phryder cynyddol (a rennir gan awdurdodau lleol yng Nghymru), ynghylch cynnydd yn nifer y cludwyr gwastraff anghyfreithiol sy’n ymddangos fel gwasanaethau cofrestredig ar gyfer symud gwastraff cartrefi ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’r bobl hyn yn aml yn hysbysebu prisiau isel i ddenu cwsmeriaid a phobl i gredu eu bod yn wasanaethau trwyddedig a fydd yn cael gwared ar wastraff cartrefi yn gyfreithlon ac yn gyfrifol. Mewn gwirionedd, mae’r sbwriel a gesglir yn cael ei dipio’n anghyfreithlon yn ddiweddarach mewn caeau, lonydd gwledig neu ar hyd ochrau ffyrdd, gan roi’r deiliaid tai a dalodd ac a drefnodd am y gwasanaeth mewn perygl o gael dirwy o £300.

Er bod hyn wedi parhau i fod yn bryder ers blynyddoedd lawer, ofnir bod y drosedd wastraff hon wedi dod yn fwy cyffredin ers dechrau’r pandemig COVID-19, gyda llawer o fasnachwyr twyllodrus yn manteisio ar gyfyngiadau symud a deiliaid tai sy’n teimlo’n rhy bryderus i adael eu cartrefi yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Cefnogwch ein hymdrechion drwy lawrlwytho ein pecyn It’s Your Duty to Care | Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu swyddogol sy’n cynnwys nifer o adnoddau defnyddiol i’w defnyddio ar eich sianelau eich hunain.

Gadewch i ni fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon gyda’n gilydd.